Αδέσμευτη και αντικειμενική ενημέρωση. Το μόνο blog με αποκλειστικά φοιτητικό περιέχομενο... Μαχητικό και πάντα αποκαλυπτικό.

Αναστέλλει τις διοικητικές λειτουργίες το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2011


Προβλήματα του Συνόλου της Κοινότητας Πανεπιστημίου Αιγαίου λόγω μακρόχρονης κατάληψης κτηρίου Διοίκησης (Μυτιλήνη)

Η επί πέντε (5) εβδομάδες συνεχιζόμενη κατάληψη του κτηρίου Διοίκησης στη Μυτιλήνη (πλην των συστεγαζόμενων Γραμματειών Τμημάτων και της Φοιτητικής Μέριμνας), έχει πλέον δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα στο σύνολο των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και των λειτουργιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Αξιολογώντας την κατάσταση η Πρυτανική Αρχή, οι Κοσμήτορες και οι Πρόεδροι των Τμημάτων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης συμφώνησαν ότι είναι απαραίτητο να ανασταλούν άμεσα οι λειτουργίες όλων των επιμέρους Τμημάτων και Υπηρεσιών στο κτήριο Διοίκησης, ορισμένες από τις  οποίες εξυπηρετούντο περιστασιακά λόγω της κατάληψης των φοιτητών,  διότι:
α)     η διοίκηση είναι ενιαία και ολοκληρωμένη και είναι αδύνατον να εκτελείται αποσπασματικά. Κάτι τέτοιο εμπεριέχει σοβαρούς τελικά κινδύνους για την ασφάλεια και την αξιοπιστία των επιμέρους διοικητικών πράξεων.
β)     η υπό όρους λειτουργία της διοίκησης με πιθανές παρεμβάσεις ή πιέσεις δημιούργησε σοβαρά ζητήματα νομιμότητας
γ)     δημιουργούνται προβλήματα ασφάλειας  (προσωπικού και εξοπλισμού) και διασφάλισης υγιεινής.

Συγκεκριμένα η αδυναμία λειτουργία του κτηρίου Διοίκησης λόγω της κατάληψης έχει δημιουργήσει σειρά προβλημάτων, ανάμεσα στα οποία τα ακόλουθα:

   Φοιτητές
-       Αδυναμία υπογραφής συμβάσεων διδασκόντων Π.Δ. 407/80 των Τμημάτων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, με αποτέλεσμα ορατό τον κίνδυνο μη πραγματοποίησης των συγκεκριμένων μαθημάτων
-       Αδυναμία ολοκλήρωσης κατανομής δωματίων στις φοιτητικές εστίες της Μυτιλήνης
-       Αδυναμία παράτασης σύμβασης για τις φοιτητικές εστίες στη Ρόδο
-       Ορατός κίνδυνος ακόμη και για την άμεση διακοπή της σίτισης όχι μόνο στη Μυτιλήνη αλλά και στις λοιπές Πανεπιστημιακές Μονάδες λόγω αδυναμίας πραγματοποίησης πληρωμών σε προμηθευτές
-       Αδυναμία καταβολής υποτροφιών ERASMUS σε φοιτητές όλων των σχολών που βρίσκονται στο εξωτερικό
-       Αδυναμία καταβολής αμοιβών φοιτητών/ριών όλων των σχολών που συμμετείχαν στην πρακτική άσκηση
-       Αδυναμία πλήρους και σωστής εξυπηρέτησης φοιτητών λόγω μη λειτουργίας, κεντρικών διοικητικών υπηρεσιών αλλά και ακαδημαϊκών λειτουργιών
-       Δυσχέρειες στην οργάνωση απονομών πτυχίων και αναβολή προγραμματισμένων ημερομηνιών απονομής στις σχολές του Πανεπιστημίου

   Διοικητικό Προσωπικό
-       Αδυναμία ουσιαστικής υποστήριξης του διοικητικού προσωπικού όλων των Πανεπιστημιακών Μονάδων στα τρέχοντα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τον κλάδο
-       Η εφαρμογή νέας νομοθεσίας (π.χ. βαθμολόγιο) προϋποθέτει σημαντικό διοικητικό έργο, που δεν θα σταθεί δυνατόν να πραγματοποιηθεί στις τρέχουσες συνθήκες, λαμβάνοντας επιπρόσθετα υπόψη τις ήδη υπάρχουσες καθυστερήσεις έργου σε πολλούς άλλους τομείς
-       Εκκρεμότητες σε θέματα συνταξιοδοτήσεων και άλλων διοικητικών πράξεων
-       Καθυστέρηση ή μη καταβολή αμοιβών σε συμβασιούχους έργου ή υπαλλήλους Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
Διδακτικό προσωπικό
-          Αδυναμία καταβολής εξόδων που έχουν προκαταβάλει διδάσκοντες, από προσωπικούς πόρους για έξοδα δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης
-          Κωλύματα στις διαδικασίες εξέλιξης  υπηρετούντων μελών ΔΕΠ, λόγω μη λειτουργίας των κεντρικών διοικητικών υπηρεσιών
-          Αδυναμία πληρωμής αμοιβών περίπου 300 υποψήφιων διδακτόρων, νέων ερευνητών κ.α., που δεν έχουν άλλους πόρους διαβίωσης

Γενική ακαδημαϊκή και διοικητική λειτουργία
-          Αδυναμία ουσιαστικής λειτουργίας των Συλλογικών Οργάνων (Σύγκλητος, Πρυτανικό Συμβούλιο, Γενικές συνελεύσεις)
-          Σοβαρή καθυστέρηση στα μεγάλα τεχνικά έργα
-          Σοβαρές καθυστερήσεις στη διαχείριση των ιδρυματικών έργων, με κίνδυνο ποινών ή/και διακοπής λόγω χαμηλού επιπέδου εξέλιξης και απορρόφησης (ΔΑΣΤΑ, Γραφείο Διασύνδεσης, Ψηφιακή Σύγκληση – Υποδομές πληροφορικής, Ψηφιακή Σύγκλιση Βιβλιοθήκης, ΜΟΔΙΠ, Πρακτική Άσκηση, Τεχνολογικοί Εξοπλισμοί (ΠΕΠ Βορείου, Νοτίου Αιγαίου, κλπ.)
-          Πλημμελής συντήρηση εξοπλισμού της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών
-          Δυσχέρεια πραγματοποίησης πολλών διαγωνισμών της οικονομικής υπηρεσίας
-          Αδυναμία αποστολής διευκρινιστικών εγκυκλίων, αδυναμία σύστασης υπηρεσιακού συμβουλίου, αδυναμία της Κεντρικής Διεύθυνσης Σπουδών να υποστηρίξει τις Γραμματείες με την έκδοση αναγκαίων οδηγιών, κλπ)
-          Λήξη σύμβασης καθαριότητας και φύλαξης δίχως να μπορούν να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για τη συνέχιση των εν λόγω υπηρεσιών στη Μυτιλήνη
-          Καθυστέρηση στην διάχυση πληροφορίας λόγω αδυναμίας και προβλημάτων διανομής της  αλληλογραφίας
Για την πλήρη χαρτογράφηση των προβλημάτων που προέκυψαν από την κατάληψη του Κτηρίου Διοίκησης η Πρυτανική Αρχή συναντήθηκε με:
·         Τους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, των Κεντρικών Διευθύνσεων, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μυτιλήνης και της Βιβλιοθήκης
·         Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού
·         Τα Διοικητικά Συμβούλια των φοιτητικών Συλλόγων της Μυτιλήνης
·         Ενώ με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου των μελών ΔΕΠ, έχει προγραμματιστεί συνάντηση
προκειμένου να ενημερώσει αναλυτικά αλλά και να ενημερωθεί για το σύνολο των αλληλένδετων  προβλημάτων.
Στην πολύ δύσκολη συγκυρία, την οποία αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιο, επιβάλλεται η ενότητα και ο συντονισμός της δράσης όλων, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί μόνον εφόσον όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας αντιληφθούν την κρισιμότητα της παρούσας κατάστασης και  ενεργοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Η συνέχιση αυτής της κατάληψης ενέχει πλέον σοβαρότατους κινδύνους για την συνολική λειτουργία του Πανεπιστημίου Αιγαίου τόσο την διοικητική όσο και την εκπαιδευτική.
Η Πρυτανική Αρχή

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου