Αδέσμευτη και αντικειμενική ενημέρωση. Το μόνο blog με αποκλειστικά φοιτητικό περιέχομενο... Μαχητικό και πάντα αποκαλυπτικό.

Tα βασικά σημεία του νόμου Διαμαντοπούλου

Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2011


Οι βασικές ρυθμίσεις του νέου νόμου για τα ΑΕΙ σε περίληψη (ΦΕΚ 195/06.09.2011, Τεύχος Α). Για να μιλάμε εντός πεδίου...
 
Επιμέλεια: Ελένη Καλαμπάκου


1. Η Δομή της Ανώτατης Εκπαίδευσης: Το ΑΕΙ (Ίδρυμα), η Σχολή, το Τμήμα

Σύμφωνα με το νέο νόμο, κάθε ΑΕΙ έχει ως όργανα τον Πρύτανη, τη Σύγκλητο και το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο, το κυρίως αποφασίζον όργανο, αποτελείται από δεκαπέντε μέλη, δηλαδή από οκτώ καθηγητές/αναπληρωτές, έναν εκπρόσωπο των φοιτητών και έξι πρόσωπα που τυγχάνουν ευρείας αναγνώρισης στην επιστήμη, στα γράμματα ή τις τέχνες, ή διακρίνονται στην κοινωνική, οικονομική, πολιτική ή πολιτιστική ζωή ή έχουν γνώση και εμπειρία από θέση ευθύνης. ( όχι καθηγητές Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα ή οι συνταξιούχοι καθηγητές του ίδιου Α.Ε.Ι.). Το Συμβούλιο αποφασίζει τον Οργανισμό του ΑΕΙ (ο οποίος τελικά εγκρίνεται με π.δ.), και εκλέγει και παύει τους Κοσμήτορες των Σχολών. Ο Πρύτανης του ΑΕΙ εκλέγεται από τους καθηγητές για πενταετή θητεία και λαμβάνει αποφάσεις για την οργάνωση ή κατάργηση προγραμμάτων σπουδών, μετά από εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής, σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου και τελικής έγκρισης από το Συμβούλιο. Η Σύγκλητος αποτελείται (21 ή 31 μέλη) από τον Πρύτανη, τους Κοσμήτορες, έναν καθηγητή από κάθε Σχολή, τρεις εκπροσώπους φοιτητών, έναν εκπρόσωπο του διοικητικού προσωπικού. 

Η δεύτερη διοικητική μονάδα είναι η Σχολή. Όργανα της είναι ο Κοσμήτορας, η Κοσμητεία και η Γενική Συνέλευση. Η Κοσμητεία αποτελείται από τον Κοσμήτορα, τους διευθυντές των Τμημάτων και έναν εκπρόσωπο των φοιτητών της Σχολής χωρίς δικαίωμα ψήφου, ενώ η Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από καθηγητές της. Με τον Οργανισμό κάθε ΑΕΙ ορίζεται ο αριθμός των μελών της και ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας της (ταυτόχρονα ορίζεται και Σχολή μεταπτυχιακών σπουδών με Κοσμήτορα, Κοσμητεία, Διευθυντή μεταπτυχιακού και Διευθυντή διδακτορικού προγράμματος σπουδών. Επίσης προβλέπεται Σχολή δια βίου μάθησης).

Ως τρίτη διοικητική μονάδα προβλέπεται το Τμήμα, που οργανώνει τη διδασκαλία στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών. Αποτελείται από το σύνολο των καθηγητών της Σχολής που διδάσκουν στο πρόγραμμα σπουδών και όργανά του είναι ο Διευθυντής και η Συνέλευση η οποία τον εκλέγει και η οποία αποτελείται από καθηγητές που διδάσκουν στο πρόγραμμα σπουδών. Ο αριθμός των μελών, ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας της καθορίζονται στον Οργανισμό του ΑΕΙ. Αρμοδιότητές της μεταξύ άλλων είναι η εφαρμογή του προγράμματος σπουδών, ο ορισμός των διδασκόντων των μαθημάτων, η επιλογή και έγκριση των συγγραμμάτων για κάθε μάθημα, κ.α. 

Τέλος, σε κάθε ΑΕΙ συστήνεται «Συνήγορος του φοιτητή», με σκοπό τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος, την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του ιδρύματος. Δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών, δεν αμείβεται και μπορεί να είναι Καθηγητής ή ομότιμος Καθηγητής του ιδρύματος και ορίζεται από το Συμβούλιο του ΑΕΙ, ύστερα από γνώμη του συμβουλίου φοιτητικής μέριμνας, για θητεία ενός ακαδημαϊκού έτους, με δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί.

2. Οι Καθηγητές

Στο εξής οι ακαδημαϊκοί δάσκαλοι διακρίνονται σε:

α. Μόνιμους : Καθηγητές πρώτης βαθμίδας (καθηγητές) και αναπληρωτέςΚαθηγητές. β. Με θητεία: Επίκουροι για τετραετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης για άλλη μία θητεία ύστερα από κρίση.
γ. Με ατομική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (έως πέντε έτη), πλήρους ή μερικής απασχόλησης: Εντεταλμένοι διδασκαλίας.

Η επιλογή και η εξέλιξη των καθηγητών όλων των βαθμίδων γίνεται απόειδικές επταμελείς επιτροπές, οι οποίες απαρτίζονται από καθηγητές ή και από αναπληρωτές καθηγητές ή επίκουρους, ανάλογα. Τουλάχιστον τρία από τα μέλη της επιτροπής είναι καθηγητές άλλων ΑΕΙ, και μάλιστα ένα μέλος από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού. Τα υπόλοιπα μπορεί να είναι εξωτερικοί ή εσωτερικοί (καθηγητές δηλαδή του συγκεκριμένου ΑΕΙ). Ο υποψήφιος για εκλογή σε θέση καθηγητή οποιασδήποτε βαθμίδας πρέπει απαραιτήτως να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον έναν από τους τρεις κύκλους σπουδών εκτός του ΑΕΙ στο οποίο επιθυμεί να εκλεγεί, ή να έχει αποδεδειγμένα εργαστεί για τουλάχιστον τρία έτη σε άλλο Α.Ε.Ι. ή ερευνητικό κέντρο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Ειδικότερα για τους Καθηγητές (και τους αναπληρωτές): οι θέσεις τους είναι ενιαίες και ανήκουν στο ΑΕΙ, κατανέμονται επομένως στις Σχολές σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες, με εισήγηση του Πρύτανη και απόφαση της Συγκλήτου. Εκλέγονται μεν ως πλήρους απασχόλησης, αλλά μετά τη συμπλήρωση τριετούς πραγματικής άσκησης καθηκόντων στη βαθμίδα διορισμού τους, μπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία της μερικής απασχόλησης, οπότε και λαμβάνουν το 35% των τακτικών αποδοχών τους. Αξιολογούνται κάθε πέντε έτη από επιτροπές που αποτελούνται από τρεις ερευνητές ή καθηγητές άλλων Πανεπιστημίων, της Ελλάδας ή του εξωτερικού, ενώ λαμβάνεται υπόψη και αξιολόγηση από τους φοιτητές. Αν η αξιολόγηση είναι θετική, μπορεί να επιβραβεύονται, αλλά αν είναι εξαιρετικά αρνητική, μπορεί να αποκλείονται από τη συμμετοχή σε επιτροπές επιλογής ή εξέλιξης καθηγητών, από τη διδασκαλία σε μεταπτυχιακά προγράμματα και από την επίβλεψη και την εξέταση διδακτορικών διατριβών.

3. Διάρθρωση των σπουδών: Τρεις κύκλοι

Ο πρώτος κύκλος συνίσταται στην παρακολούθηση ενός προγράμματος σπουδών, που περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε 180 πιστωτικές μονάδες και ολοκληρώνεται με την απονομή τίτλου σπουδών. Κάθε ακαδημαϊκό έτος έχει 60 πιστωτικές μονάδες. Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών καταρτίζεται από ειδική επιτροπή, η οποία αποτελείται από τουλάχιστον πέντε καθηγητές της Σχολής του οικείου γνωστικού πεδίου και συγκροτείται από τον Κοσμήτορα ή το Διευθυντή του Τμήματος ή, σε περίπτωση συνεργασίας σχολών του ίδιου Α.Ε.Ι., από τους οικείους Κοσμήτορες. Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών εγκρίνεται από τον Πρύτανη, ύστερα από εισήγηση της ή των Κοσμητειών και σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου(τελική έγκριση από το Συμβούλιο του ΑΕΙ). Κάθε ΑΕΙ μπορεί να οργανώνει προγράμματα σύντομου κύκλου σπουδών, τα οποία περιλαμβάνουν μαθήματα που αντιστοιχούν κατά μέγιστο σε 120 πιστωτικές μονάδες και ολοκληρώνεται με την απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης σύντομου κύκλου, κατά τα οριζόμενα στον Οργανισμό του ΑΕΙ. Το πιστοποιητικό αυτό δεν είναι ισότιμο με τίτλο σπουδών πρώτου κύκλου.

Ο δεύτερος κύκλος συνίσταται στην παρακολούθηση προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (μαθήματα που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε 60 πιστωτικές μονάδες). Το πρόγραμμα καταρτίζεται από ειδική επιτροπή, η οποία αποτελείται από καθηγητές του οικείου γνωστικού πεδίου, και συγκροτείται από την Κοσμητεία της Σχολής. Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών εγκρίνεται από τον Πρύτανη, ύστερα από εισήγηση της Κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών και σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου. Επίσης, ο τρίτος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε 30 πιστωτικές μονάδες, και εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Τέλος, τα ΑΕΙ μπορούν να οργανώνουν και να παρέχουν προγράμματα σπουδών δια βίου μάθησης, που οδηγούν στην απονομή αντίστοιχων πιστοποιητικών μη τυπικής εκπαίδευσης. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής δια βίου μάθησης ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση, τη λειτουργία και τη διοίκηση του προγράμματος δια βίου μάθησης. Ο ορισμός ή μη διδάκτρων, και ο καθορισμός του ύψους και του τρόπου καταβολής τους γίνεται με απόφαση του Συμβουλίου του ιδρύματος, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της κοσμητείας της σχολής και γνώμη της Συγκλήτου. 

4.  Χρονική διάρθρωση σπουδών – Εξετάσεις

Ο φοιτητής εγγράφεται στη Σχολή στην αρχή κάθε εξαμήνου. Αν δεν εγγραφεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, διαγράφεται αυτοδικαίως. Οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα δύνανται να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης, ύστερα από αίτηση τους που εγκρίνεται από την Κοσμητεία της σχολής. Οι φοιτητές μπορούν, ύστερα από αίτησή τους, να διακόψουν τη φοίτηση τους. Η φοιτητική ιδιότητα διακόπτεται προσωρινά κατά το χρόνο διακοπής.

Αν για οποιονδήποτε λόγο ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι μικρότερος από τις δεκατρείς,το μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε και δεν εξετάζεται, τυχόν δε εξέταση του είναι άκυρη και ο βαθμός δεν υπολογίζεται για την απονομή του τίτλου σπουδών. Αν ο φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές σε ένα μάθημα, με απόφαση του Κοσμήτορα εξετάζεται, ύστερα από αίτηση του, από τριμελή επιτροπή καθηγητών της Σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο και ορίζονται από τον Κοσμήτορα. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής συνεχίζει ή όχι τη φοίτηση του σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στον Οργανισμό στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μέγιστος αριθμός επαναλήψεων της εξέτασης σε ένα μάθημα. Μετά το πέρας της περιόδου κανονικής φοίτησης, που ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών της σχολής, προσαυξημένο κατά τέσσερα εξάμηνα, οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν στα εξάμηνα, μόνον εφόσον πληρούν τους όρους συνέχισης της φοίτησης που καθορίζονται στον Οργανισμό κάθε ΑΕΙ. Για τους φοιτητές μερικής φοίτησης, υπάρχει ειδική ρύθμιση.

5. Συγγράμματα

Ως διδακτικό σύγγραμμα θεωρείται στο νόμο κάθε έντυπο ή ηλεκτρονικό βιβλίο, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών βιβλίων ελεύθερης πρόσβασης, καθώς και οι έντυπες ή ηλεκτρονικές ακαδημαϊκές σημειώσεις, ύστερα από την κατ’ έτος έγκριση τους από τις συνελεύσεις των τμημάτων. Ο κατάλογος των συγγραμμάτων περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα προτεινόμενο διδακτικό σύγγραμμα ανά υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα, το οποίο προέρχεται από τα δηλωθέντα συγγράμματα στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα (Κ.Π.Σ.) ΕΥΔΟΞΟΣκαι συντάσσεται ύστερα από εισηγήσεις των οικείων διδασκόντων ή υπευθύνων για καθένα από αυτά, καθώς και των λοιπών καθηγητών που κατέχουν θέση του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τη δωρεάν διάθεση στους φοιτητές των διδακτικών συγγραμμάτων, καθώς και την καταβολή αμοιβής στους συγγραφείς τους. Ενισχύονται οι βιβλιοθήκες των ΑΕΙ με τον απαραίτητο αριθμό έντυπων ή ηλεκτρονικών συγγραμμάτων ώστε να καλύπτονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες.

6. Οικονομικά των ΑΕΙ

Οι πόροι των ΑΕΙ είναι:

α. η κρατική επιχορήγηση με βάση όσα ορίζει η συμφωνία προγραμματικού σχεδιασμού. Κάθε Α.Ε.Ι. συντάσσει τετραετές ακαδημαϊκό – αναπτυξιακό πρόγραμμα, με το οποίο καθορίζει τους στόχους του, την ιδιαίτερη εκπαιδευτική και ερευνητική του φυσιογνωμία, στρατηγική, δομή και λειτουργία και κινείται εντός των προβλεπόμενων ορίων του Κρατικού Προϋπολογισμού και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για την ανώτατη εκπαίδευση. Με βάση αυτό, καταρτίζονται σχέδια συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού από τον Πρύτανη και εγκρίνονται από το Συμβούλιο ( με προηγούμενη γνώμη των Κοσμητειών των Σχολών που δίνουν τις κατευθύνσεις) και η εισήγηση του ΑΕΙ για την προγραμματική συμφωνία υποβάλλεται από τον Πρύτανη στην ΑΔΙΠ  κάθε έτος [1].

Ύστερα από διαπραγμάτευση της ΑΔΙΠ με το ΑΕΙ κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, το πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και η συμμόρφωση του ιδρύματος προς τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης και πιστοποίησης, η ΑΔΙΠ εισηγείται το τελικό σχέδιο συμφωνίας προς τον Υπουργό Παιδείας. Οι  συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού εκτελούνται σε ετήσια βάση και αναφέρονται, ιδίως, στην ιδιαίτερη φυσιογνωμία και αποστολή του ιδρύματος, τη θέση του στον ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο και τους στόχους του και των σχολών του, κ.ο.κ. Ως προς το οικονομικό σκέλος, οι συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού κάθε ιδρύματος εξειδικεύονται στις λειτουργικές δαπάνες, στις επενδύσεις και σε όλο το προσωπικό κάθε κατηγορίας.

Η χρηματοδότηση σε κάθε ΑΕΙ θα κατανέμεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και δεικτών που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, ύστερα από εισήγηση της ΑΔΙΠ. Αυτά είναι  ιδίως, ο τομέας της ανώτατης εκπαίδευσης που ανήκει το ίδρυμα, το κόστος σπουδών ανά φοιτητή, η διάρκεια των προγραμμάτων σπουδών, ο αριθμός των φοιτητών που εγγράφονται ετησίως στο ίδρυμα, το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών, το μέγεθος, η γεωγραφική διασπορά του ιδρύματος και το υπόλοιπο προηγούμενων χρήσεων του. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα ειδικά κριτήρια και δείκτες για την κατανομή πιστώσεων για την πρόσληψη προσωπικού στα Α.Ε.Ι., όπως, ιδίως, οι αναλογίες διδακτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού και φοιτητών. Πρόσθετη χρηματοδότηση  κατανέμεται στα ιδρύματα με βάση τους δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων που είναι ιδίως, η ποιότητα και αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως η αριθμητική σχέση αποφοίτων προς εισερχόμενους φοιτητές, η αξιολόγηση του διδακτικού έργου από τους φοιτητές και ο βαθμός της εν γένει ικανοποίησης των φοιτητών, ο αριθμός Κέντρων Αριστείας στην εκπαίδευση και την οργάνωση της μάθησης, ο αριθμός εγγεγραμμένων σε προγράμματα δια βίου μάθησης και η πορεία επαγγελματικής ένταξης των αποφοίτων. Επίσης, η ερευνητική αριστεία, όπως ο αριθμός δημοσιεύσεων ανά καθηγητή, ο αριθμός ετεροαναφορών ανά καθηγητή, ο αριθμός συμφωνιών συνεργασίας με άλλα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικό κ.α.

β. τα έσοδα από την αξιοποίηση της περιουσίας τους, χρηματοδοτήσεις από οποιαδήποτε πηγή που σχετίζονται με την επιστημονική έρευνα, την ανάπτυξη και την επιστημονική μελέτη, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες και πόροι από κάθε άλλη πηγή. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου, μπορεί να συνιστάται σε κάθε Α.Ε.Ι. νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, για την αξιοποίηση και διαχείριση του συνόλου ή μέρους των πόρων. Διοικείται από επταμελές Δ.Σ. με Πρόεδρο έναν αναπληρωτή Πρύτανη και τρία μέλη Καθηγητές πρώτης βαθμίδας/ αναπληρωτές του ΑΕΙ.  Το Ν.Π.Ι.Δ. λειτουργεί υπό τον έλεγχο του οικείου Α.Ε.Ι. και το μετοχικό του κεφάλαιο αποτελείται από μία μόνο ονομαστική μετοχή, μη μεταβιβάσιμη, αξίας ίσης με το μετοχικό κεφάλαιο. Ως «περιουσία» που υπόκειται στην αξιοποίηση και διαχείριση του νοούνται τα παντός είδους ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία του ιδρύματος, τα οποία παραχωρούνται σε αυτό κατά χρήση, με απόφαση του Πρύτανη, που εγκρίνεται από το Συμβούλιο.  Δεν νοούνται ως «περιουσία» που υπόκειται στην αξιοποίηση και διαχείριση του Ν.Π.Ι.Δ. τα ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές δραστηριότητες του ιδρύματος και αποκτήθηκαν με πόρους προερχόμενους είτε από τον τακτικό προϋπολογισμό είτε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών το Ν.Π.Ι.Δ. μεριμνά για τη λήψη χρηματοδοτήσεων οποιασδήποτε μορφής, από οποιαδήποτε πηγή, δημόσια ή ιδιωτική, ημεδαπή ή αλλοδαπή, ύστερα από έγκριση από το Συμβούλιο του Α.Ε.Ι. 

Οι δραστηριότητες που εκπληρώνουν το σκοπό του Ν.Π.Ι.Δ. είναι ιδίως η παραγωγή και διάθεση προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών έναντι τιμήματος στο πλαίσιο των ερευνητικών στόχων του ΑΕΙ, η εκχώρηση ή διάθεση άδειας εμπορικής εκμετάλλευσης προϊόντων διανοητικής ιδιοκτησίας, έναντι τιμήματος που καθορίζεται συμβατικά, σε άλλον οργανισμό ή επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής, η ίδρυση εταιρειών τεχνολογικής βάσης – έντασης γνώσης για την οικονομική ή κοινωνική αξιοποίηση ή εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων ή η συμμετοχή στην ίδρυση τους με ομάδες επιστημόνων ή σε συνεργασία με άλλους παραγωγικούς φορείς. Επίσης, με απόφαση του Δ.Σ. του και του Πρύτανη επιτρέπεται η κάλυψη πάγιων λειτουργικών δαπανών των Α.Ε.Ι., πλην της μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού, εν όλω ή εν μέρει, από πόρους του Ν.Π.Ι.Δ.

7. Πανεπιστημιακό άσυλο

Τέλος, στο άρθρο 3 ορίζεται ότι  «σε αξιόποινες πράξεις που τελούνται εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. εφαρμόζεται η κοινή νομοθεσία».


Κατά τη διαδικασία ψήφισης του νόμου, οι ενστάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής περί αντισυνταγματικότητας του σχετικού νομοσχεδίου αφορούσαν κυρίως ότι θίγεται το «πανεπιστήμιο των ομάδων» και το πλήρες αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ.


[1] «Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (ΑΔΙΠ). Είναι Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με  αποστολή την διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Υποστηρίζει την πολιτεία και τα Α.Ε.Ι. στη διαμόρφωση και υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και πιστοποιεί την ποιότητα της λειτουργίας των Α.Ε.Ι.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου